Enda mer tull om lønnsdannelsen fra professor Holden

I dagens DN beviser professor Steinar Holden nok en gang at han ikke forstår helt elementære økonomiske sammenhenger. Det er han ikke alene om. Gjennom dommen tidligere i år til fordel for allmenngjøringsinnstituttet (for et navn) viser høyesterett at heller ikke landets øverste domstol forstår elementær «folkeskole økonomi».

I dommen stadfester høyesterett, på tvers av EFTA domstolens rådgivende kjennelse, at uorganiserte og utenlandske arbeidstakere har rett til lønns- og arbeidsvilkår som er likeverdige med de vilkår norske arbeidstakere har innenfor tariffavtalens virkeområde.

Fellesforbundet karakteriserer dommen som en seier for demokratiet. Arve Bakke uttalte at «Allmenngjøringen er en grunnpilar i kampen for et seriøst arbeidsliv. Det er et verktøy vi kan bruke i de bransjene der arbeiderne opplever svært ulike vilkår. Det er et eksempel på at politikk er viktig for å få til et seriøst arbeidsliv og at den politikken som føres i dag tar arbeidernes rettigheter på alvor.»

I dagens DN følger professor Holden opp med å si at «det er viktige med ordninger som motvirker slik lavlønnskonkurranse, som allmengjøringsinstituttet nå gjør.»

All økonomisk teori konkluderer med at det Holden uttaler er svada og vranglære. Slik jeg har påpekt i flere innlegg (nedenfor) representerer det fellesforbundet, allmengjøringsinstituttet og norsk høyesterett står for ikke noe annet enn regelrett utestengelse av sine «utenlandske brødre» fra det norske arbeidsmarkedet. På godt norsk “jobbnekt”. Efta domstolen forstod at det dreide seg om jobbnekt og ren proteksjonisme, men i fellesforbundet, hos professor Holden og i norsk høyesterett, kaller man det for «demokrati» og et bevis for at man «bor i en rettstat». Du må være bortskjemt norsk sosialdemokrat eller professor avhengig av offentlige oppdrag og status for å forstå logikken. Fagforbundet oppnår særbehandling som betales for av alle andre grupper i samfunnet, dvs. forbrukerne og netto skatteytere. Det er ikke noe annet enn statlig, og nå også lovfestet sanksjonert plyndring av den produktive skapende kapitalen.

Det fellesforbundet, Holden og høyesterett heller ikke forstår, er at «the law of marginal utility» fører til at «allmenngjøringen» også undergraver norske arbeidsplasser ved at lønnskostnaden manipuleres kunstig høyt, noe som igjen betyr mindre konkurransedyktige bedrifter, som av den grunn “tvinges” til å ansette færre nordmenn, og som derfor har mindre overlevelsesdyktighet. For fagbevegelsen er det med andre ord ikke noe annet enn «ris til egen bak».

Det tåler å gjentas at det er skremmende at slik svada og vranglære fremsettes av en professor ved universitetet i Oslo. Professor Holden burde vite bedre, men når han tilsynelatende ikke gjør det, burde rektor ta affære å avskjedige han. Det er til stor skade at et av våre presumtivt beste læringssteder, uforstyrret får lov til å fortsette med slik vranglære om økonomiske sammenhenger, spesielt når vranglæren til syvende og sist truer norske arbeidsplasser, dvs. velferdsstaten.