Alarmen burde gått

Email til professor Guttorm Schjelderup, NHH
Hei,

Jeg har tidligere sendt deg og andre økonomiprofessorer, samt ledelsen i skatteetaten mitt notat “Juksemakere og skattemoral”, vedlagt på nytt. Intet svar er så langt mottatt, og med ditt innlegg i dagens DN “Alarmen burde gått” forstår jeg hvorfor du ikke har svart meg.

Ditt innlegg i dagens DN er skivebom fordi du har som utgangspunkt at “folkevalgte”, dvs. staten og helst da skattemyndighetene, har en rett og en plikt til full innsikt i private selskapers og privatpersoners økonomiske forhold. Du synes antakelig at full offentlighet av skattelister også er helt nødvendig for “det gode og rettferdige samfunn”?

La meg utdype problemstillingen:
I en NOU rapport bemerkes følgende om “Nylenna-utvalgets” syn vedrørende rettigheter knyttet til “humant bilogisk materiale”:

«Man kunne eventuelt bygge på Nylenna-utvalgets oppfatning om at slikt materiale skal ansees som fellesgoder, og benyttes til felleskapets beste. Altså at avdødes kropp må forvaltes som et offentlig anliggende. I så fall må eventuelle særrettigheter for pårørende reguleres i lov. Et slikt syn står imidlertid i sterk kontrast til reglene som skal ivareta avdødes integritet og verdighet. Det er følgelig tvilsomt om råderett over avdødes legeme uten videre går over til avdødes arvinger eller pårørende, eller samfunnet som sådan. Dersom det er ønskelig å gi andre enn avdøde selv slik råderett, bør det lovreguleres.

Utvalget mener etter dette at hovedregelen for uttak av organer, celler og vev fra en avdød, må bygges på avdødes samtykke.»

Kan du forklare meg hvorfor menneskerettighetene til en død person er mer verdt enn hos et levende menneske? Kan det være fordi en død person ikke lenger kan skattlegges, og at staten derfor ikke har noen økonomisk interesse av å bryte menneskerettighetene slik de er nødt til å gjøre for å tvangsinndrive skattemidler fra levende mennesker?

Sagt på en annen måte: Evner du og andre med dine synspunkter om skatt og den private eiendomsretten å se den dobbeltstandarden ditt synspunkt representerer?
I og med at hele ditt argument hviler på en prinsippløs og subjektive moralisme, hvor statsmakt og statskontroll av individet og private selskaper har større legitimitet enn den private eiendomsretten, er mitt spørsmål til deg følgende:
Hvor i folkeretten (EMK og FN charter’et) finner du støtte for at staten og statsinstitusjoner har en rett og en plikt til full innsikt i privatpersoners og private bedrifters inntekts- og formuesforhold? Merk at jeg ikke spør deg om grunnlaget for eksisterende skattelovgivning vedtatt av de som lever 100% av netto skatteyteres bidrag for sitt livsopphold. Det er det menneskerettslige grunnlaget jeg spør deg om.
Ditt innlegg bærer preg av vår tids, dvs. siste 60-70 års, indoktrinering av den sosialistiske ideologi, hvor individuell frihet og menneskerettigheter ofres på “altruismens alter”; et samfunn der individet pliktskyldigst må innrette seg statsmakt og offentlige tjenestemenns uinnskrenkede makt slik at individet kan “rettferdiggjøre sin rettmessige plass i samfunnet”.Samfunnsorden har med dette blitt snudd på hodet; i stedet for å beskytte individet mot overgrep fra staten, som historisk sett er det som alltid har vært problemet, med revolusjoner og krig som vitnesbyrd, har vi nå innrettet oss slik at statsmakt er viktigere enn menneskerettigheter.

Du er professor i økonomi, og så vidt jeg vet er “credo” til ditt fagområde at du skal tilnærme deg økonomiske spørsmål på et strengt objektivt grunnlag. Når du, i ditt innlegg, forsøker deg på en prinsippløs og vilkårlig “moralisme” er du således ikke lenger økonomiprofessor, men en privatperson som gir uttrykk for at statsmakt har en høyere egenverdi enn privat verdiskapning (der all verdiskapning for øvrig finner sted). Det du forfekter er egentlig at vi alle “er treller av staten”, og lydig må innrette oss deretter. Hvis ikke vil fullt innsyn, på tvers av landegrensene, og i strid med menneskerettighetene, sørge for å holde oss “på matta”.
Jeg venter i spenning på ditt svar til mitt spørsmål, over, samt ditt svar på mitt vedlagte notat, om du tør svare meg?
Vedlegget “Juksemakere og skattemoral” kan lastes ned her: Juksemakere og skattemoral