Anmeldelse av statsadvokater i Økokrim

Til: Spesialenheten for politisaker v/Eva Rustad Sletten

Vedlagt følger elektronisk kopi av dagens anmeldelse av statsadvokat Petter Nordeng og statsadvokat Elisabeth Harbo-Lervik m/vedlegg. På grunn av filstørrelse oversendes anmeldelsen i Word-format og bilagene (10 stk) i tilsammen 2 emails. Anmeldelsen sendes i tillegg som ordinær post.

Anmeldelse eks. vedlegg (pga størrelse) : Anmeldelse av 13.07.2015

Til: Justisminister Anders Anundsen m/kopi til statsminister Erna Solberg

Slik det fremgår av vedlagte anmeldelse har jeg mistet all tiltro til norsk politi, da spesielt økokrim, og det samme gjelder langt på vei det norske rettsystemet. Jeg har beklageligvis stor tiltro til alle som med kjennskap til systemet (innenfra og utenfra) forteller meg at “spesialenheten” vil gjøre det den kan for å finne en måte å la kolleger i økokrim unnslippe straffeforfølgelse. Tiden vil vise om systemet er så pill råttent som jeg og stadig flere med meg har en oppfatning av. Jeg avstår fra å vise til andre politisaker av eldre og nyere dato som bekrefter en total systemsvikt og en politietat ute av kontroll,samt kjennelser og uttalelser fra Den europeiske menneskerettsdomstolen som underbygger dette, i det jeg tar det for gitt av justisministeren og statsministeren er kjent med problemene. Anmeldelsen sendes til justisministeren og statsministeren med ett spørsmål og en anmodning:

Spørsmål: Kan Norge være bekjent av en politi- og påtalemyndighet som opptrer slik vedlagte anmeldelse dokumenterer?

Anmodning: Min familie har lidd under disse falske beskyldningene og økokrims straffbare forfølgelse i mer enn 4 år. Det har vært en nærmest ulidelig belastning, for å uttrykke meg forsiktig. Vennligst bekreft at dere vil gå inn i denne saken med samme engasjement som dere gjør i andre saker der grove brudd på menneskerettigheter avdekkes.

Til: Økokrimsjef Trond Eirik Schea

Vennligst bekreft av du, som øverste leder for etaten, sørger for at saken henlegges umiddelbart, og at du bidrar til opprydning i egne rekker, herunder at de to nevnte statsadvokater behandles i tråd med de overtredelser av straffeloven og menneskerettighetsloven som beskrives og dokumenteres i anmeldelsen. For det tilfelle at du ikke er deg dette ansvaret bevisst, bekreftes herved at anmeldelsen i så fall vil utvides til også å gjelde deg.

Denne anmeldelsen sendes til pressen, venner, bekjente og støttespillere med en anmodning om å spre budskapet. Trist å si det, men jeg har alstå ingen tillit lenger til det norske rettssystemet, og er min frykt begrunnet, da er min eneste mulighet å søke støtte hos venner, kjente og i befolkningen, samt til internasjonale organisasjoner, ss. EMK og EMD, som allerede er bekymret over rettstilstanden i Norge.

Med hilsen,

Hans E. Olav