Fagbevegelsen

Diskusjon om “sosial dumping”, dvs. fagbevegelsens usolidariske behandling av (utenlandsk) konkurransedyktig arbeidskraft for å hindre arbeidsinnvandring og beskytte egne (norske)arbeidsplasser; derigjennom undergrave norske arbeidsplasser.

Les lenken eller “scroll” nedover: Email korrespondanse med Fagbevegelsen

Email-korrespondanse med representanter for fagbevegelsen om «sosial dumping»

Norvald_Mo_133x180_stort (Faksimile fra regjeringens hjemmeside)

Norvald Mo, administrasjonsdepartementet

———- Forwarded message ———-
From: Hans Eirik Olav <heolav@gmail.com>
Date: 2013/3/18
Subject: Sosial dumping og konkurransedyktighet
To: norvald.mo@ad.dep.no, anniken.huitfeldt@ad.dep.no, jah@lo.no, roar.flathen@lo.no, rf@lo.no
Cc: kristin.skogen.lund@nho.no, Sverre Molandsveen <sverre.molandsveen@nho.no>, debatt@dn.no, Vidar Ivarsen <vidar.ivarsen@dn.no>

Jeg viser til ditt innlegg “Fyrsteleg betalt?” i dagens DN.

Hva mener du, arbeiderpartiet, regjeringen og LO er verst/mest urettferdig for en arbeidstaker/jobbsøker:

1. Såkalt “sosial dumping” i form av lønns- og arbeidsvilkår som for LO, AP og regjeringen fremstår som uakseptabelt lavt/dårlig?

Eller:

2. Ikke noe arbeid i det hele tatt?

Ditt innlegg eksemplifiserer på en forbilledlig måte at arbeiderbevegelsen heller lar konkurransedyktig (utenlandsk) arbeidskraft forbli arbeidsledig, enn at det skal gå utover et kunstig høyt lønnsnivå i Norge. Dere kaller dette for “sosial dumping”, mens det i realiteten dreier seg om en særegen beskyttelse av norske arbeidstakere. Den rette betegnelsen er usolidarisk og hyklersk.

Det dere forfekter i.f.t. “sosial dumping” og som nå, utrolig nok, er lovfestet av norsk høyesterett, er innføring av “minstelønn”. “Minstelønn” er i prinsippet det samme som tvungen arbeidsledighet fordi arbeidstakere, som i et fritt arbeidsmarkedet ellers kunne fått seg en jobb, holdes utenfor som et resultat av at arbeiderbevegelsen (LO), med loven i hånd, nekter disse arbeiderne i å delta på arbeidsmarkedet.

Ennå verre er det at denne form for usolidarisk manipulasjon av arbeidsmarkedet i neste omgang fører til redusert konkurransedyktighet. Dårligere konkurranseevne fører til redusert produksjon. Lavere produksjon fører til  mindre etterspørsel etter arbeidskraft, dvs. større arbeidsledighet. Dette er enkle økonomiske sammenhenger, som burde være forståelig for de fleste av oss.

Sagt på en annen måte, ender det hele med et “selvskudd” for arbeiderbevegelsen, som feirer det hele med champagne. Finnes det noen hos dere, for så vidt også hos norsk høyesterett, som kan noe som helst om økonomiske sammenhenger, samt usolidariske og hyklerske beføyninger?

Når også norske arbeidsplasser etter hvert går tapt som en følge av denne proteksjonismen gir dere som vanlig arbeidsgiverorganisasjonene og “den grådige kapitalismen” skylden for elendigheten dere selv har stelt i stand.

Mvh – Hans E.

+ + + + +

———- Forwarded message ———-
From: Mo Norvald <Norvald.Mo@ad.dep.no>
Date: 2013/4/6
Subject: SV: Sosial dumping og konkurransedyktighet
To: Hans Eirik Olav <heolav@gmail.com>

Hei!

Beklager at eg ikkje har fått svart deg før.

Det som du tar opp her er vi nok grunnleggjande ueinige om. Minstelønssatsar i tariffavtalane har vi meir enn hundreårig tradisjon for i Norge. Dette har bidratt til at også dei som tener minst er sikra ei anstendig inntekt som  gjer at  ein ikkje blir avhengig av offentlege stønader eller andre jobbar for å kunne livnæra seg på ein rimeleg måte. Allmenngjeringa har også mykje av den same bakgrunnen. Den har stått seg i høve til EØS-avtalen og er etter vårt syn eit betre alternativ enn lovfesta minsteløn. Vår linje er slett ikkje å stengja utanlandske arbeidstakarar ute frå vårt arbeidsliv, men at dei skal vera sikra eit anstendig lønsnivå medan dei arbeider her. Og det er så vidt eg kan sjå ikkje slik at eit system med minstelønssatsar gir lågare sysselsetting enn det å ikkje ha slikte satsar.

Mvh

Norvald Mo

+ + + + +

———- Forwarded message ———-
From: Hans Eirik Olav <heolav@gmail.com>
Date: 2013/4/7
Subject: Re: Sosial dumping og konkurransedyktighet
To: Mo Norvald <Norvald.Mo@ad.dep.no>, jah@lo.no, roar.flathen@lo.no, rf@lo.no, kristin.skogen.lund@nho.no

Hei,

Jeg viser til ditt svar, under, til hvilket jeg har følgende kommentarer:
Dette dreier seg om det økonomer beskriver som “marginal utility” som er et akseptert og stadfestet økonomisk begrep det er umulig å være uenige om, med mindre man har vikarierende (sær)interesser. Kort sagt innebærer “the law of marginal utility” at dersom prisen på f.eks arbeid når et vist nivå ift en bedrifts produksjonskostnader, da taper bedriften på å ansette “en person til”. Da blir ikke “denne personen” ansatt, med mindre det dreier seg om en offentlig bedrift som ikke bryr seg om lønnsomhet. Da betaler i stedet skattebetalerne for uansvarligheten. Lovfestet minstelønn eller liknende ordninger betyr dermed at arbeidskraft blir stengt ute fra markedet; i praksis et forbud mot å arbeide. Dette er økonomisk fakta, og har ingen ting med politiske prioriteringer å gjøre.

Dine argumenter er, ja nettopp, politiske prioriteringer, og effekten er at dere først holder konkurransedyktig, frivillig arbeidskraft ute fra markedet, derigjennom beskytter norsk arbeidskraft, dernest ødelegger dere for norsk arbeidskraft fordi “the law of marginal utility” betyr at den norske arbeidskraften, i fravær av annen konkurranse dyktig arbeidskraft, gjør den norske arbeidskraften ulønnsom. Produksjonskostnadene blir “for høye” og leder til arbeidsledighet.

Dette burde være barnelærdom for alle økonomer, også de med “tunnelsyn” i norsk fagbevegelse. Det dere gjør, med norsk høyesteretts velsignelse, er å undergrave konkurransedyktigheten til norske bedrifter, som til syvende og sist fører til færre jobber for norsk (fagorganisert) arbeidskraft. M.a.o. et selvskudd.

Norsk arbeidskraft er i snitt 70% dyrere enn hos våre konkurrenter og handelspartnere.

Politikken dere står for er usolidarisk, både ift utenlandske og norske arbeidstakere, og har ingen ting med sosial dumping å gjøre. Det er en hyklersk politisk floskel uten rot i virkeligheten. Dessverre har dere etter hvert fått så stor makt at dere får anledning til å kjøre norsk konkurransedyktighet og arbeidsplasser “utenfor stupet”. Men, hva gjør vel det når den norske skattebetaleren, i “solidaritet” må vite, plukker opp regningen, inntil regnestykke ikke lenger går i hop.

Lykke til i lønnsoppgjøret med å gjøre gapet ennå større, og sette ennå en spiker i kisten for norske bedrifter og norske arbeidsplasser!

Hans E.

+ + + + +

———- Forwarded message ———-
From: Mo Norvald <Norvald.Mo@ad.dep.no>
Date: 2013/4/8
Subject: SV: Sosial dumping og konkurransedyktighet
To: Hans Eirik Olav <heolav@gmail.com>

Hei!

Eg trur ikkje det har særlig verdi at vi diskuterer dette lenger. Du meiner at våre synspunkt strir med økonomiske fakta, og at vi har ”tunnelsyn” og har mangel på elementær innsikt i økonomi. På eit slikt grunnlag blir det ingen fruktbar debatt. Eg takkar deg uansett for synspunkta og respekterer at du ikkje er einig med oss.

Mvh

Norvald Mo

+ + + + +

———- Forwarded message ———-
From: Hans Eirik Olav <heolav@gmail.com>
Date: 2013/4/8
Subject: Re: Sosial dumping og konkurransedyktighet
To: Mo Norvald <Norvald.Mo@ad.dep.no>, roar.flathen@lo.no, kristin.skogen.lund@nho.no

Takk for svar, selv om det egentlig ikke var noe svar.
Jeg er enig med deg i at diskusjonen er meningsløs. Vi er nok på to forskjellige planeter. Jeg befinner meg i fakta- og sakelighetens verden. Hos LO og store deler av arbeiderbevegelsen er “alle lysene på, men ingen hjemme”.

Så lenge jeg har levet, snart 57 år, har ikke fagbevegelsen hatt evne eller vilje til å ta inn over seg helt elementære økonomiske lover. Når jeg konfronterer deg med “The law of marginal utility” blir du svar skyldig, og ønsker umiddelbart at diskusjonen ikke skal fortsette. Sannheten er for ubehagelig for deg.

Dere burde imidlertid være såpass ærlige at dere innrømmer at det eneste dere er ute etter er særfordeler for egne medlemmer, og avstå fra alt snakket om solidaritet og sosial dumping. Det er en ærlig sak å ønske bedre vilkår for sine egne (sær)interesser; men det er en uærlig sak å begrunne det med at man gjør det for å være solidarisk og beskytte andres interesser. Da blir det hykleri. Dessverre har dere makt nok til å fortsette denne uredelige form for diskusjoner, t.o.m. når det er åpenbart at standpunktene strider mot økonmiske lover, ja t.o.m. når disse standpunkter til syvende og sist skader dere selv.

Det er for så vidt helt greit. Markedet, som dere så intenst ønsker å regulere (for å oppnå særfordeler), er ustoppelig og vil rydde opp når den tid kommer for dere, og mer viktig, for alle oss andre i samfunnet som betaler regningen for uansvarligheten. Som seg hør og bør når oppgjørets time kommer, vil en samlet arbeiderbevegelse skylde på “frislepp” og “kapitalisme”, et økonomisk system som siden den industrielle revolusjon har gjort det mulig for dere, og alle oss andre, å nyte godt av industrialismens og det moderne samfunn’s avkastning. Dette vil dere imidlertid aldri forstå.

Som Ibsen sa det: Ta i fra et gjennomsnittsmenneske livsløgnen og du tar i fra det livsgleden samtidig.

Ha en fortreffelig dag!

Hans E.

+ + + + +

Email til Anniken Huitfeldt (klikk eller “scroll” nedover)

Email til Anniken Huitfeldt, AP, som sammen med Laslo Andor foreslår lovregulert garanti for alle EU borgere, da spesielt unge, til fast arbeid. Som vanlig dreier det seg om politiske floskler og lovnader, uten rot i virkeligheten.

Anniken Huitfeldt (Faksimile fra regjeringens hjemmeside)

———- Forwarded message ———-
From: Hans Eirik Olav <heolav@gmail.com>
Date: 2013/4/10
Subject: Garantert jobb for Europas ungdom
To: anniken.huitfeldt@ad.dep.no, amund.djuve@dn.no, anne.kari.haug@dn.no, Solberg Erna <erna.solberg@stortinget.no>, Jensen Siv <siv.jensen@stortinget.no>, Tybring-Gjedde Christian <christian.tybring-gjedde@stortinget.no>

Hei,

Herved en kjapp kommentar til dagens oppslag i DN
Eurosonen står på randen av konkurs. Selv i rike Norge drives landet med et strukturelt underskudd på 5%, år etter år. Sammen med Laslo Andor foreskriver dere en garanti for millioner av ungdom uten arbeid. Hvordan skal et utarmet og gjeldstynget Europa betale for en slik ordning? Skal dere først gå sammen om å be EU om å sette ned enda et utvalg (på folkets regning), som innimellom rekesmørbrødene, skal utrede hvordan dette skal gjennomføres og finansieres?

Iflg Andor, og jeg formoder deg, må det mer stimulans til. Hvordan da? Gjennom økte skatter, hvor vi tar ennå mer verdiskapning ut av markedet ved å skattlegge den produktive skapende kapitalen? Kan vi ikke bare innføre 100% skatt? Eller gjennom pengetrykking, hvor de siste offisielle tallene viser at hver nye euro som trykkes gir et resultat tilnærmet lik 100% negativ avkastning, dvs verdiløse euro?

Kan dere, som politikere gjøre noe annet enn å love ting det er umulig å finansiere? Tenker dere overhode gjennom hvor vanvittig uansvarlig det er å komme med slike programerklæringer, som enhver med folkeskolekunnskap om økonomi må vite er et luftslott?

Andor vil ha deg til å fortelle Brussel om den norske modellen. Husk å ta med følgende fakta: Hver 3 elev i videregående skole fullfører ikke. Hver 4 mannlige elev i videregående går rett ut i arbeidsledighet, derav navnet “å NAVE”. Norge drives, helt bevisst iflg finansminsteren, med et strukturelt underskudd på 5% hvert år, m.a.o. Norge minus olje er lik Hellas. Vi har systemsvikt i skole, infrastruktur, helsesektor m.m. I det hele tatt og iflg Gjørv utvalget er det en gjennomgående systemsvikt i hele den offentlige sektor. Tall fra OECD viser at den nordiske modellen gir et effektivitetstap på mellom 1-1.5% pr år målt i GDP. Sannheten er at vi dekker over vår egen inkompetente styringsform, i stor grad gjennom et håpløst byråkratisk system.

Dere er også opptatt av sosial dumping. Forstår dere ikke den enkle sammenheng at minstelønn o.l. stenger konkurransedyktig arbeidskraft ute fra markedet. Arbeidskraft som vil bidra til mer produksjon, som igjen vil føre til ytterligere behov for arbeidskraft? Forstår dere ikke hvilket hykleri det representerer å holde utlendinger, som av fri vilje vil arbeide i f.eks Norge til dårligere betingelser enn norsk arbeidskraft, ute fra markedet samtidig som dere fortelle disse menneskene at dere gjør det for deres eget beste? Forstår dere ikke at jo høyere lønnskostnadene blir, jo mindre konkurransedyktig blir bedriften, jo mindre produseres, og jo mindre arbeidskraft behøves, i.e. at en slik politikk i tillegg undergraver norske arbeidsplasser? Forstår dere ikke dette, eller passer det bedre å drive ulønnsomt, så lenger det går, og heller la skattebetalerne dekke “det samfunnsmessige økonomiske underskuddet” så lenge det er mulig å vri litt mer skattekroner ut av befolkningen?

Kort sagt: Forstår dere ingen ting om økonomiske sammenhenger?

Skal du fortelle Andor dette, eller skal du fortelle han at den nordiske eller norske modellen er en kjempesuksess, vel og merke så lenge vi har en Sareptas krukke med olje å dekke inn kostanden forbundet med den totale offentlige systemsvikten?

Og, skal du, Andor og deres likesinnede snart fortelle folket hvordan i alle dager dere skal gi en garanti til millioner av ungdom det er komplett umulig å etterleve? Ved å lyve ennå mer til europas befolkning enn det Barrosso&Co allerede har gjort?

Hvor lang tid skal det ta før dere kaster sosialistiske kjepphester ut, og forholder dere til realiteter i økonomien og virkemidler som gjør det mulig å skape en best mulig velferd for flest mulig?

Med hilsen,

Hans E.